Посета на социјално загрозено семејство

27 Oct 2021 | Поддршка на семејства

Нашиот тим денес посети социјално загрозено семејство на кое му пружи психо-социјална и медицинска помош.

Низ разговор на семејството му беше дадена соодветна социјална помош, беше разговарано за нивната здравствена состојба од страна на медицинско лице и беа соодветно советувани.

Во реализирање на активностите имаме поддршка од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions , а програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas, како и од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ.