Посетено потенцијално бездомно семејство

12 Nov 2021 | Поддршка на семејства

Вчера беше посетено потенцијално бездомно семејство. Сместени се во привремено засолниште во една куќа која е напуштена. Мажот и жената имаат 3 дечиња, од кои едното има здравствени проблеми. Од наша страна страна им беше укажана социјална, правна и медицинска поддршка.

Овие активности се целосно поддржани од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ, исто така имаме поддршка и од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions. Програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas.